Ryokuchi Photo #103 Photo

Ryokuchi,

2020

Split valchromat, MDF, tape, foil, vinyl lettering
28.5cm x 15.5cm x 8cm